Świetlica i stołówka

Regulaminpłatności za obiady

w Szkole Podstawowej Nr 2 im. ks. Jana Twardowskiego w Łańcucie

 

1.Wszyscy korzystający z obiadów wydawanych przez stołówkę szkolną zobowiązani są do regularnego wnoszenia opłat. Wysokość stawki obiadowej ustalana jest zarządzeniem dyrektora szkoły. Zasady ustalania wysokości stawki określają odrębne przepisy.

 

2. Opłaty za obiady wnosi się za cały miesiąc z góry w dniach 1 - 10 każdego miesiąca w postaci przelewu / wpłaty na rachunek bankowy  SP 2 lub w formie gotówkowej u kierownika świetlicy.

 

3. Wybrana forma płatności powinna być z wyprzedzeniem zgłoszona u kierownika świetlicy.

 

4. Wysokość opłaty po uwzględnieniu odliczeń podaje do wiadomości kierownik świetlicy. Informacja umieszczana jest na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej szkoły. Uczeń jest identyfikowany na liście za pomocą przydzielonego numeru.

 

5.  Płatności za posiłki przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy musza być zgodne        z kwotą naliczoną przez kierownika świetlicy. Nie dopuszcza  się dokonywania przez rodzica / opiekuna prawnego zaokrągleń.

 

6. Za prawidłowo dokonaną wpłatę uznaje się opłacenie należności określonej przez szkołę  z podaniem wymaganych informacji w tytule przelewu:

- imię i nazwisko dziecka  oraz  klasa, do której uczęszcza

- numer na liście obiadowej

- numer rachunku szkoły: PBS o/Łańcut nr 19 8642 1142 2014 1114 9097 0006

- miesiąc, za który dokonywana jest wpłata

 

7. Za nieprawidłowo dokonaną wpłatę uważa się:

 - wpłatę dokonaną nieterminowo

 - pomniejsze kwoty bez wiedzy kierownika świetlicy lub jej zaokrąglenie

             - błędne informacje w tytule przelewu/ wpłaty lub ich brak

 

8. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za błędnie opisane przelewy/wpłaty na      rachunek  bankowy.

 

9. Odliczenia dokonywane są w przypadku, gdy posiłek zostanie odwołany zgodnie z obowiązującymi zasadami tj.: odwołania  posiłków należy dokonać telefonicznie pod numerem 17 225 28 22 lub osobiście  u kierownika świetlicy najpóźniej  do godziny 8.30 danego dnia. Odpisu dokonuje się w przypadku co najmniej dwudniowej  nieobecności ucznia.  Nieobecności jednodniowe nie są odpisywane.

Wyjątek stanowią  wyjazdy na  wycieczki szkolne i zawody sportowe , które powinny być zgłoszone przez opiekunów grup z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem.

 

10. Rezygnacja z obiadów, by nie powodowała obciążenia finansowego, winna być zgłoszona najpóźniej do 26 dnia miesiąca  poprzedzającego rezygnację.


11. Brak zgłoszenia nieobecności na obiedzie lub rezygnacji z posiłków w terminach wymienionych w  pkt. 9 i 10 niniejszego regulaminu obciąża finansowo rodzica/ opiekuna prawnego dziecka.