„Czytanie to jest odnajdywanie własnych bogactw
i własnych możliwości przy pomocy cudzych słów.”

Jarosław Iwaszkiewicz

Szanowni Państwo!

W minionym semestrze w naszej szkole została przeprowadzona ewaluacja wewnętrzna, której celem było poznanie stanu czytelnictwa w naszej szkole, zapoznanie się z zainteresowaniami czytelniczymi uczniów oraz zdobycie informacji jakie działania są stosowane w celu podniesienia kompetencji czytelniczych uczniów i z jakim skutkiem. Ankiety wypełniali rodzice, uczniowie oraz nauczyciele. Wyniki badań zostały zebrane w formie wniosków i rekomendacji do dalszej pracy. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z wynikami badań.

 

Wnioski i rekomendacje:

Wnioski:

 • Uczniowie naszej szkoły przejawiają zainteresowanie czytelnictwem. Bardzo dużo badanych uczniów czyta co najmniej raz w tygodniu lub prawie codziennie i dotyczy to głównie klas drugich i trzecich. Większość rodziców deklaruje, że czytanie jest dla ich dziecka przyjemnością i że ich dzieci czytają co kilka dni lub codziennie. Inne stanowisko prezentują nauczyciele, którzy uważają, że zainteresowanie czytelnictwem wśród dzieci jest średnie.
 • Są jednak rodzice, którzy twierdzą, że czytanie dla ich dzieci jest przykrym obowiązkiem i dlatego dzieci sięgają po książkę rzadko – na przykład raz w miesiącu. 20% badanych uczniów przyznaje, że rzadko odwiedza bibliotekę i wypożycza książki, a 5% twierdzi, że nie czyta książek. Nauczyciele twierdzą, że 6% uczniów nie sięga po książkę.
 • Uczniowie deklarują, że najczęściej czytają: książki przyrodnicze, ksiażki przygodowe, lektury, komiksy, bajki, baśnie i legendy. Rodzice zaś zgodnie z nauczycielami uważają, że dzieci najczęściej czytają lektury. Rodzice, nauczyciele i uczniowie są zaś zgodni co do tego, że dzieci rzadko czytają wiersze, książki historyczne i popularnonaukowe.
 • Na pytanie dlaczego uczniowie nie sięgają po książkę udzielono odpowiedzi, że wolą w tym czasie robić coś innego, wolą obejrzeć film zrealizowany na podstawie danej książki, nie lubią czytać lub czytanie sprawia im trudność.
 • Powody, dla których dzieci sięgają po książki są różnorodne – uczniowie sięgają po nie, ponieważ: poszerzają one ogólną wiedzę i zainteresowania uczniów (uważa tak 65% nauczycieli, 42% rodziców i 50% dzieci), dostarczają przyjemności i pozwalają oderwać się od szarej rzeczywistości (56% nauczycieli, 35% rodziców, 50% dzieci), z konieczności ze względu na omawianie na zajęciach lektur szkolnych (82% nauczycieli, 67% rodziców, 5`0% dzieci).
 • Rodzice deklarują, że czytają książki swojemu dziecku i rozmawiają
  o nich, czytają wspólnie z dziećmi oraz sami czytają książki, przez co zachęcają swoje dzieci do czytania.
  Duża grupa ankietowanych rodziców rzadko lub nigdy nie czyta książek swojemu dziecku, uważając, że nie ma takiej potrzeby, ponieważ dziecko czyta samo, albo chcą je zmotywować do samodzielnego czytania lub nie mają czasu.      
 • Według rodziców zdecydowana większość czytanych przez dzieci książek jest wypożyczana w bibliotece szkolnej, ponieważ jest ona dość dobrze wyposażona; w bibliotece miejskiej oraz dzieci mają własny księgozbiór. Książki kupują rodzice lub dzieci otrzymują je w prezencie.     
  Rodzice mniej chętnie kupują/prenumerują swojemu dziecku czasopisma.
 • Największy wpływ na czytelnictwo uczniów mają rodzina i rodzice 70%, działania szkoły w zakresie edukacji czytelniczej 56%, moda na czytaną książkę 44% oraz konieczność czytania lektur 35%.
 • Rodzice dostrzegają pracę nauczycieli w szkole nad rozwijaniem kompetencji czytelniczych uczniów uznając za najbardziej skuteczne zajęcia z ciekawą książką, spotkania z pisarzami, wyjścia do biblioteki szkolnej, miejskiej i pedagogicznej, doskonalenie techniki czytania głośnego jak i cichego ze zrozumieniem.
 • Nauczyciele używają wielu form rozwijania kompetencji czytelniczych w codziennej pracy (wymieniono 23 formy). Najczęsciej: doskonalenie techniki czytania 62% nauczycieli (47% często), pracę z tekstem 56% (47% często), rozmowy i dyskusje 56% (47% często), kontrolę czytelnictwa 56% (18% często), zajęcia z ciekawą książką 47% (15% często).
 • Nauczyciele uważają, że stosowane formy poszerzania zainteresowań
  w bardzo dużym lub dużym stopniu przyczyniają się do rozwijania kompetencji czytelniczych.
 • Analizując statystykę zbiorczą wypożyczeń z biblioteki szkolnej można przyjąć, że w ostatnich trzech latach kształtuje się ona na podobnym poziomie. Średnia wypożyczeń w roku 2015/2016 w klasach I-VI wynosiła 13 książek na ucznia (w klasach I-III średnio 19 książek na ucznia, a w klasach IV-VI średnio 8 książek na ucznia).

 

Rekomendacje:

 • W ramach zajęć częściej korzystać z literatury popularnonaukowej
  i historycznej. Wprowadzać zadania domowe skłaniające do korzystania
  z wyżej wymienionej literatury.
 • W dalszym ciągu organizować różnorodne działania rozwijające kompetencje czytelnicze uczniów wzbogacając je o nowe propozycje
  przedstawianie recenzji książki poleconej do przeczytania, organizować dzień z ciekawą książką.
 • Uświadamiać i podkreślać mnogość wykorzystywanych przez nauczycieli metod upowszechniania czytelnictwa i rozwijania kompetencji czytelniczych uczniów – informacja na stronie www szkoły, informacja
  na zebraniach z rodzicami.
 • W dalszym ciągu stosować liczne formy rozwijania kompetencji czytelniczych przez nauczycieli, zwiększąjąc częstotliwość ich wykorzystania podczas zajęć lekcyjnych.
 • Podejmować działania, w tym doskonalić technikę czytania, aby uczniowie chętniej i bez przymusu czytali książki oraz kojarzyli czytanie z przyjemnością.
 • Zachęcać rodziców, aby czytali książki swoim dzieciom (nawet tym z klas IV – VI oraz tym, które same czytają) ukazując korzyści: np. wspólne spędzanie czasu, rozwijanie wyobraźni, kultury czytelniczej, wzmacnianie więzi z dzieckiem.
 • Częściej wykorzystywać zasoby Internetu na zajęciach w szkole i podczas pracy w domu.

 

Zespół do spraw ewaluacji wewnętrznej