Chór szkolny istnieje od 1961 r. Jego skład zmienia się każdego roku i w roku szkolnym 2011/12 wynosi 85 osób. Jest on najliczniejszą organizacją w szkole. Spośród członków chóru, w latach 2008 - 2010, utworzono 16 osobowy chór chłopięcy. Od 1994 r. opiekunem chóru jest nauczycielka muzyki pani Barbara Jarosz.

Z inicjatywy opiekuna chóru od 2000 r.do 2010 r. organizowane były w naszej szkole Koncerty Młodych Talentów. Ich celem było zaprezentowanie się przed całą społecznością szkolną uczniów uzdolnionych muzycznie, plastycznie, tanecznie (zapraszane były zespoły "Gracja", "Rytm", "Ekrol", "Show dance") oraz recytatorsko.

Dla uczniów, którzy wybrali chór jako formę zajęć pozalekcyjnych jest on obowiązkowy w wymiarze jednej godziny tygodniowo. Każdy uczestnik chóru podczas klasyfikacji śródrocznej i rocznej ma podwyższoną ocenę z muzyki o jeden stopień.

Do chóru należą chętni uczniowie wybrani spośród klas IV - VI z dobrym głosem i słuchem muzycznym kochający muzykę i śpiew.

Dobór repertuaru pieśniowego prezentowanego przez chór jest ściśle powiązany z kalendarzem imprez szkolnych, w których aktywnie uczestniczy:

  • Rozpoczęcie roku szkolnego
  • Święto Niepodległości
  • Poranek wigilijny
  • Rocznica uchwalenia Konstytucji 3-go Maja
  • Dzień Patrona
  • Pożegnanie absolwentów - uczniów klas szóstych
  • Zakończenie roku szkolnego

Muzykowanie w naszej szkole to nie tylko śpiew ale również gra na instrumentach. Dzieci muzykują na fletach, dzwonkach, instrumentarium Orffa, wzbogacając swoimi występami oprawę apeli szkolnych. Jest to możliwe między innymi dzięki bogato wyposażonej klasopracowni w instrumenty muzyczne.

Celem prowadzonych zajęć muzycznych jest kształcenie umiejętności wokalnych i wrażliwości muzycznej dzieci. Wspólna praca sprzyja nawiązywaniu przyjaźni, kształci umiejętność pracy w grupie, uczy odpowiedzialności i dostarcza radości ze wspólnego śpiewania i grania. Dzieci mają też możliwość zaprezentowania swoich umiejętności na uroczystościach szkolnych i pozaszkolnych. Organizowane występy dostarczają przeżyć estetycznych szerokim kręgom młodzieży i dorosłych, oddziałują na obyczaje, kulturę uczniów, wzbogacają życie szkoły i środowiska.