Komputer na przestrzeni ostatnich lat jest wykorzystywany nie tylko przez dorosłych, ale korzysta z niego coraz więcej dzieci i to od najmłodszych lat. Obcowanie z komputerem ma wiele zalet. Jest on doskonałym narzędziem pomagającym w edukacji i rozwoju dziecka. Jego prawidłowe wykorzystanie może ułatwić dziecku zdobywanie wiedzy i kształtowanie takich umiejętności jak logiczne myślenie, kojarzenie faktów, wytrwałość, cierpliwość, szybkie i celne podejmowanie decyzji. Odpowiednio dobrane gry i programy edukacyjne pomagają rozwijać spostrzegawczość, zręczność, sprawność manualną, refleks oraz podzielność uwagi.

Jednak niezwykle ważne jest właściwe korzystanie z komputera i Internetu przez dzieci. Przede wszystkim rodzice powinni sprawować kontrolę nad tym, w jaki sposób i ile czasu dziecko korzysta z komputera. Nadmierne korzystanie z Internetu jest coraz bardziej powszechnym zjawiskiem. Chociaż z pojęciem nadużywania komputera i/lub Internetu kojarzyć się mogą nagłaśniane przez media przypadki śmierci w efekcie spędzenia kilkudziesięciu godzin non-stop przed komputerem, dużo bardziej powszechne
są sytuacje, w których dochodzi do dezorganizacji życia, problemów z nauką, zaniedbania dotychczasowych zainteresowań na skutek intensywnego korzystania z gier sieciowych.

W sytuacji, kiedy Internet zdominował komunikację i dostęp do informacji, trudno wyznaczyć jednoznaczne kryteria pozwalające na odróżnienie „normalnego” od „patologicznego” korzystania z sieci i komputera. Miarą nie może być jedynie czas spędzany w Internecie, bo większe znaczenie ma jego jakość – to, na co dziecko przeznacza ten czas. Jednak właśnie długie godziny spędzone przed komputerem mogą być pierwszym sygnałem alarmowym, skłaniającym rodziców do zwrócenia uwagi na dziecko. Jako kryteria wskazujące na pojawienie się problemu przyjmuje się:

- spędzanie przy komputerze coraz więcej czasu kosztem innych zainteresowań;
- zaniedbywanie obowiązków rodzinnych i szkolnych z powodu aktywności w Internecie;
- pojawianie się konfliktów rodzinnych związanych z Internetem;
- kłamstwa dotyczące czasu spędzanego w Internecie;
- podejmowanie nieudanych prób ograniczenia czasu spędzonego przed komputerem;
- reagowanie rozdrażnieniem lub nawet agresją, gdy korzystanie z komputera jest utrudnione lub niemożliwe.

Zdaniem lekarzy i psychologów, ucieczka w Internet to często jedynie objaw głębszych problemów. Problemami maskowanymi ucieczką w wirtualny świat mogą być m.in.: depresja, neurotyzm, nieśmiałość, współwystępowanie innych nałogów, niska samoocena, negatywne strategie radzenia sobie ze stresem.
W tym przypadku niezbędna może być terapia psychologiczna.

W przypadku nadużywania Internetu rozwiązaniem nie jest odcięcie dziecku dostępu do sieci, ale jego stopniowe skracanie, aż do uzyskania rozsądnego czasu (o ile nadużywanie komputera nie zagraża bezpośrednio życiu lub zdrowiu dziecka). Dziecko i tak znajdzie dostęp do sieci – w szkole lub u kolegi. Dużo większe znaczenie ma zmiana jego postaw wobec Internetu – z „zabijania czasu” na bardziej konstruktywne, służące edukacji i rozwojowi zainteresowań dziecka.

Wskazówki dla rodziców:

- rodzice powinni ustalić zasady korzystania z komputera przez dziecko np. czas 1 godzina dziennie dla dzieci do 12 roku życia, 2 godziny dla 12-16-latków;
- stosować zasadę: najpierw obowiązki, potem komputer;
- kontrolować, z czego dziecko korzysta (gry, Internet);
- rozmawiać z dzieckiem o cyberprzemocy;
- częściej organizować spotkania z rówieśnikami;
- spędzać z dzieckiem więcej czasu na rozmowie, zabawie, uprawianiu sportu i rekreacji, czytaniu książek;
- wdrażać dziecko do obowiązków w domu, pomocy rodzeństwu czy dziadkom;
- pokazywać inne niż komputer sposoby spędzania czasu wolnego.